• a2
  • a0
  • a1

Limträ i Kretsloppet

Tillverkningen är en resurssnål process och råmaterialen är inhemskt barrträ av gran och ett syntetiskt lim. Andelen lim är mindre än 1 viktsprocent.

Råmaterialet levereras till produktionen nedtorkat till 12% fuktkvotsnivå. Till torkningsprocessen används huvudsakligen biobränsle från egen fabrik.

Kundordertillverkat limträ ger inte upphov till byggrester på byggplats.

Emballage är återvinningsbart.

Bruket av limträ i byggen lämnar inga negativa miljöfaktorer.

Balkar som skadats kan enkelt repareras – delar av balken kan bytas ut.

Limträ kan återanvändas med vetskap om konstruktionstekniska förutsättningar.

Limträets energiinnehåll är likvärdigt som för massivt barrträ.

Kretsloppstänkandet är viktigt i utvecklingsarbetet med limträprodukter. Under hela livscykeln för limträprodukterna, från val av råvara till återanvändning eller återvinning.